Single Traveler Friendly

Tour sort descending Season Price
Cruise icon
Apr. 17 – 25, 2019 [Singles: waitlist only]
Spring 2019 $3,045 [and up]
May 2 – 10, 2019 [Singles: waitlist only]
Spring 2019 $3,045
May 8-16, 2019 [waitlist only]
Spring 2019 $3,245
May 28 – Jun. 5, 2019 [on request only]
Spring 2019 $3,545
Cruise icon
Jun. 22 – 30, 2019 [singles: waitlist only]
Summer 2019 $3,745
Jul. 7 – 20, 2019
Summer 2019 $4,295 [approx.]
Cruise icon
Jul. 22 – 30, 2019
Summer 2019 $3,245 [and up]
Cruise icon
Sep. 20 – Oct. 4, 2019
Fall 2019 $5,245 [and up]
Fall 2019 $3,445
Cruise icon
Oct. 15-26, 2019
Fall 2019 $4,045 [and up]
Fall 2019 $5,995 [and up, including air from Miami]